فروش قارچ کفیر یزد

فروش قارچ کفیر یزد

 

فروش قارچ کفیر یزد

فروش قارچ کفیر یزد

 

 

مایکوتوکسين

اکراتوکسين  كه توسط قارچهاي آسپرژیلوس اکراسئوس و پنی سيليوم ویریدیکاتوم روي دانه ی سبز قهوه، ذرت،

بادام زميني، لوبيا، ارزن، آجيل، ميوه جات خشک و غذاهاي مخلوط حيوانات توليد مي شوند. باعث ایجاد ضایعات

کليوی نفروپاتی و سرکوب سيستم ایمنی می شود.

 

خرید قارچ کفیر یزد

 

اسيد پنيسيليك ) توسط پنی سيليوم و آسپرزیلوس توليد مي شود )در آرد ذرت(، داراي خاصيت سرطان زايي در

موش است.  اسپورودسمين كه توسط پيتومایسس کارتاروم در مراتع توليد مي

شود، در گاو موجب اگزماي پوستي مي شود و اين سم داراي سميت سلولي بوده و روي سيستم هاي آنزيمي

تاثير دارد.

 

 

قیمت قارچ کفیر یزد

بيماران مبتال به ايدز، سرطان، دیابت ، و بيماران دريافت كننده عضو پيوندي و مبتاليان به سوختگي ها به طور

معمول به بيماري هاي قارچي مبتال مي شوند. بيماری های قارچی سطحی جلدی از جمله درگيری ناخن و

پوست از شایع ترین بيماری های قارچی هستند و 25 درصد جمعيت دنيا درگير می باشند. کچلی قارچی

سر و ولوواژینيت کاندیدایی نيز از جمله این عفونت هاست.

 

فروشگاه قارچ کفیر یزد

گونه های قارچی زیادی )بيش از 10 نوع( می توانند باعث عفونت های قارچی مهاجم گردند. مرگ 5.1 ميليون نفر

سالانه )بيشتر از سل و مالاریا( منتسب به عفونت های قارچی است. بيش از 90 درصد از همه ی مرگ ومير

ناشی از عفونت قارچی مهاجم ناشی از یکی از چهار جنس زیر می باشد: کریپتوکوکوس، کاندیدا، آسپرژیلوس، و

مرکز پيشگيری و کنترل بيماری ها در آمریکا ) CDC (اخيرا اعلام کرده است که با

افزایش روزافزون AIDS ،بارجهانی مننژیت کریپتوکوکوسی نزدیک به یک ميليون نفر با بيش از 620000 مرگ فقط در

آفریقا می باشد.

انسيدانس جهانی عفونت خونی کاندیدایی تقریبا 400000 مورد به طور سالانه گزارش شده است. که این نرخ

مرگ و مير از تهاجمی ترین نوع سپسيس باکتریایی و ویروسی بالاتر می باشد.

سالانه 200000 نفر مبتال به آسپرژیلوزیس تهاجمی می گردند. که افراد در خطر بيماران مبتال به لوکميای حاد ،

بيماران که پيوند مغز استخوان و اعضا دریافت نموده اند و COPD می باشند.

موکورمایکوزیس به عنوان یک عفونت تهاجمی، کشنده و به شدت پيشرونده در بيماران 17 دیابتی، نوتروپنی،

بدخيمی و سوختگی می تواند مطرح باشد.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.