فروش قارچ کفیر اصفهان

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

 

 

فروش قارچ کفیر اصفهان

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

پدیده پلئومورفیسم

یعنـی از دسـت دادن سـاختارهاي زایشـی قـارچ و تشـکیل میسـلیومهـاي

اسـتریل بـه خصـوص در درماتوفیـت هـا (اپیدرموفیتون)

راه برگرداندن پلئومورفیسم  تزریق و تلقیح هایف استریل به بدن حیوان

حسـاس آزمایشـگاهی، کشـت در محـیط رقیق شده حاوي نمک معدنی و

سابوروي رقیق شده.

 

خرید قارچ کفیر اصفهان

پدیده آناستوموز

در قارچهاي داراي تیغه میانی هـایف هـاي پیـر هنگـام از بـین رفـتن در

ناحیـه دیـواره سـلولی شکسـته و ترکیبـات سیتوپلاسمی خود را با هایف

هاي جدید مبادله میکنند. در زایگومایست ها دیده نمیشود.

فروشگاه قارچ کفیر اصفهان

انتشار قارچ ها: اغلب انتشار جهانی دارند اما برخی از آنها محدود به

مناطق جغرافیایی خاصی هستند مثـل قـارچ ترایکوفیتون کونسانتریکوم در

آمریکاي جنوبی ، کاندیدا ویزوواناتی  در قاره هند. کوکسیدیوئیدومایکوزیس

در آمریکاي شمالی (افراد مستعد ابتلا: خانم هاي باردار، سیاه پوستان و

فیلیپینی ها)

انتقال قارچها: بیشتر قارچها از طریق استنشاق اسپورهاي موجود در هوا

منتقل میشـوند . راه هـاي دیگـر انتقـال شامل: گزش حشرات و حیوانات

(سگ و طوطی)  اسپوروتریکس شنکئی از طریق خار و خزه اسفگنوم

از طریق جفت  پنوموسیستیس و بلاستومایسس تماس جنسی

هیستوپلاسما کپسولاتوم و بلاستومایسس بیمارستانی آسپرژیلوس و

کاندیدا به جز کاندیدیازیس نوزادان انتقال بیماريهاي قارچی احشایی از

طریق تماس فرد به فرد بعید است.

 

 

قیمت قارچ کفیر اصفهان

 

به طور کلی از 2 طریق جنسی و غیرجنسی صورت میگیرد.

غیرجنسی تولیدمثل)  مرحله آنامورف قارچ است. در تکثیر غیرجنسی

کاریوگاهی و میوز وجود ندارد. در آزمایشگاه و بیمـاري هـا بـا اشـکال

غیرجنسی قارچ ها مواجه هستیم.

در اغلب قارچها بیش از یک روش تکثیر غیرجنسی مشاهده میشود

انواع تکثیر غیرجنسی

1ـ جوانه زدن (Budding (مخصوص مخمرها است.

2ـ تقسیم( Fission ( به دو صورت ذیل است.

تقسـیم مـی شـود مثـل شیزوساکاروما یسـس پومب

ـ تقسیم 2تایی: کمترین راه تکثیر در قارچها است.مثل قارچ پنیسیلیوم

مارنفئی که در این قارچ سـلول هـاي کشـیده در ناحیه تیغه میانی تقسیم

میشوند

 

فروش قارچ کفیر مشهد

فروش قارچ کفیر مشهد

 

فروش قارچ کفیر مشهد

فروش قارچ کفیر مشهد

 

قارچها از مهمترين عوامل پوسيدگي و فساد در سطح زمين هستند، مخصوصا در اكوسيستم هاي جنگلي از

عاملين اصلي تجزيه سلولز و ليگنين )اجزا عمده چوب( بوده و عناصر مختلف مانند نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد،

آهن، كلسيم، منيزيم و روي را آزاد مي كنند.

 

خرید قارچ کفیر مشهد

يكي از گونه هاي مهم پوساننده چوب، lacrimans Serpula است كه عامل پوسيدگي خشك بوده و از عوامل مهم

پوسيدگي و ايجاد خسارت در كشتي هاي جنگي چوبي، ساختمانها و فراورده هاي چوبي در اروپا است.

 

قارچها مي توانند از مواد مختلفي به عنوان غذا استفاده كنند و از اين رو قادر به حمله به تعدادي از فراورده هاي

مورد استفاده انسان از جمله پارچه، وسايل چرمي، بعضي از فراورده هاي نفتي )برخي سوخت ها و روغن

ماشين( و تقريبا تمام مواد غذايي مي باشند، ضمن اينكه در شرايط آب و هوايي مرطوب باعث تيرگي لنز هاي

دوربين هاي عكاسي و تلسكوپها مي گردند.

 

قیمت قارچ کفیر مشهد

 

 

تغيير اکوسيستم: اغلب گونه هاي گياهي در معرض حمله تعداد زيادي از قارچها قرار مي گيرند و پيامد هاي ناشي

از اين حمالت متغير بوده و ممكن است از خسارتهاي جزئي تا مرگ افراد يك گونه خاص تفاوت كند. بعضي از

بيماريهاي گياهي مسير تاريخ را عوض كرده اند

 

فروشگاه قارچ کفیر مشهد

 

اکراتوکسين  : كه توسط قارچهاي آسپرژیلوس اکراسئوس و پنی سيليوم ویریدیکاتوم روي دانه ی سبز قهوه، ذرت،

بادام زميني، لوبيا، ارزن، آجيل، ميوه جات خشک و غذاهاي مخلوط حيوانات توليد مي شوند. باعث ایجاد ضایعات

کليوی (نفروپاتی) و سرکوب سيستم ایمنی می شود. انواع A, Bو C از اين مواد سمي مشخص شده اند كه نوع

Bسمي نيست

فومونيزین : كه توسط قارچ فوزاریوم مونيليفرم در ذرت توليد مي شود، درايجاد سرطان مري در انسان، يك بيماري

كشنده عصبي (اسفنگومگالی) در اسب و بيماري كشنده تنفسي در خوك دخيل بوده است.

 

فروش قارچ کفیر

فروش قارچ کفیر

 

فروش قارچ کفیر

فروش قارچ کفیر

 

برخالف طبقه بندی باکتریها، که نیازمندیهای غذایی و تست های بیوشیمیایی بعنوان معیارهایی جهت طبقه بندی

استفاده می شوند، طبقه بندی قارچها عمدتاً بر مورفولوژی و مشخصات ظاهری قارچها استوار است. اگر چه در

برخی از قارچها مرحله آنامورف و تولید اسپور غیرجنسی در گسترش و پراکندگی قارچ اهمیت دارد و مرحله

جنسی بسیار ضعیف بوده یا اصالً مشاهده نمی شود، با این وجود ساختار جنسی قارچها یکی از ابزار

مهم در طبقه بندی بشمار می رود.

 

خرید قارچ کفیر

 

در قارچهایی که مرحله جنسی در آنها شناخته نشده،اسپورهای غیرجنسی و ساختارهای زایشی مربوط به آن در

طبقه بندی استفاده می شود.

نام قارچها ترکیب دو اسمی است که اسم اول مربوط به جنس و اسم دوم مربوط به گونه

می باشد. مشخصات اختصاصی این نامگذاری را طبق کد بین المللی نامگذاری گیاهان طراحی کرده اند.

همچنانکه اطالعات مربوط به طبقه بندی قارچها افزایش می یابد تغییر در نامگذاری قارچها نیز غیر قابل اجتناب می

باشند.

 

قیمت قارچ کفیر

 

دلیل عمده جهت نامگذاری مجدد قارچ ها وجود دارد:

1- با روشن شدن جزئیات بیشتر از خصوصیات قارچی، طبقه بندی قارچها تغییر می کند.

تاریخچه ی علم قارچ شناسی

رابرت هوک تعدادی از قارچها را بررسی نمود و آنها را در کتاب Micrographia ثبت و ترسیم نمود )اولین ترسیم از

قارچهای ریز(. جنس های Phragmidium و Mucor دو قارچی بودند که به دقت توسط وی مطالعه شدند.

 

فروشگاه قارچ کفیر

 

میشلی: گیاه شناس ایتالیایی، مطالعه وسیعی را در باره قارچها و ساختمانهای تولید مثلی آنها انجام داد و در

سال1729 کتاب معروف خود با نام Nova  به زبان التین نوشت و به همین دلیل به عنوان بنیانگذار و پدر

علم قارچ شناسی نامیده شد.

 

 لینه : گیاه شناس مشهور سوئدی و ابداع کننده سیستم نامگذاری دو اسمی موجودات متاسفانه در درک

اهمیت قارچها ناتوان بود و تعداد کمی از قارچها را که در کتاب خود با نام Plantarum Species در سال 1753 ذکر

نموده است،

 

خرید قارچ گانودرما مشهد

خرید قارچ گانودرما مشهد

 

 

خرید قارچ گانودرما مشهد

خرید قارچ گانودرما مشهد

 

 

چنانچه در زمینه ترویج، توسعه و حمایت از پرورش قارچ خوراکی در مناطق مختلف کشور بخصوص روستاها فعالیت

شود، می‌توان علاوه بر تأمین مواد غذایی گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال جنبی مناسب و افزایش درآمد

کشاورزان برداشت.

خرید  قارچ صدفی مشهد

در بین قارچهای خوراکی، قارچ تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. پرورش

قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در اواسط قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شده و از دهه ۱۹۶۰ تولید آن به

صورت صنعت بزرگی، درآمده است. در مجموع به طور متوسط قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ۳۸ درصد کل تولید قارچ

خوراکی در دنیا را، به خود اختصاص داده است

 

قیمت قارچ گانودرما مشهد

علیرغم اهمیت اقتصادی و تجاری قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، برنامه اصلاحی برای بهبود عملکرد آن، با

مشکلاتی همراه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، به چرخه نامعمول زندگی این قارچ برمی‌گردد که غالباً بجای

تشکیل بازیدیوسپورهای تک هسته‌‌ای، بازیدیوسپورهایی حاوی دو هسته هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر

جنسی، تولید می‌کند (استوپ و مایبروک، ۱۹۹۹) . مشکل دیگر، عدم وجود اختلافات مورفولوژیکی قابل مشاهده،

بین میسلیوم‌های با منشأ تک اسپوری و چند اسپوری می‌باشد

 

خریدقارچ دکمه ای مشهد

(کریگان، ۱۹۹۲) . همچنین از نظر تندش اسپور، که به عنوان اولین گام در یک برنامه اصلاحی است، بسیار ضعیف

و ناهماهنگ است (چنگ و مایلز، ۱۹۸۹) . از دهه ۱۹۷۰ میلادی، الگوی جنسی و چرخه کامل زندگی این قارچ به

دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در دنیا، در حدود ۵/۲ کیلوگرم است در

حالی که این میزان در ایران، تنها ۱۶۰ گرم است و متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در ایالات متحد امریکا حدود

یک کیلوگرم می‌باشد. میزان تولید سالیانه قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در آلمان، در سال ۱۹۵۹، حدود ۵۱۰۰ تن و

در سال ۱۹۶۵، حدود ۹۰۰۰ تن و در سال ۱۹۶۷، به مرز ۱۵۰۰۰ تن رسید در سال ۱۹۶۹ ارزش نقدی تولید جهانی

این قارچ از مرز یک میلیارد مارک گذشته بود.

خرید قارچ گانودرما رشت

خرید قارچ گانودرما رشت

 

 

خرید قارچ گانودرما رشت

خرید قارچ گانودرما رشت

 

 

 

اين گياه براي درمان بيماران سرطاني مانند سرطان مري، معده، سينه، روده و رحم بعد از جراحي بسيار مفيد

است.

اين گياه آسيت هاي سرطاني (انباشت غيرعادي مايع سروزي در حفره شکمي را حذف کرده، اشتها را افزايش

داده و درد مرحله پاياني سرطان را تسکين ميدهد.

 

خرید قارچ صدفی رشت

 

 

 

ميتوان از اين گياه همراه با ديگر روش هاي درماني سرطان مانند جراحي، پرتودرماني يا در ترکيب با شيمي

درماني استفاده کرد. اين گياه فاقد هرگونه عوارض جانبي بوده و بسيار موثر است.

براساس گزارشات باليني بالا مي بينيم که اين گياه ارزشمند داراي ويژگي هاي بازدارنده، سرکوب کننده و درماني

براي بيماري سرطان است.

 

قیمت قارچ گانودرما رشت

 

اغلب ما در جواني پوسيدگي دندان، نزديک بيني يا نشانه هاي سرطاني را تجربه مي کنيم. ممکن است اين

بيماري ها در هر مرحله اي از زندگي ما وخيم شوند. پس بايد براي جلوگيري از وقوع آنها تمام تلاش خود را بکار

بنديم.

 

خرید قارچ دکمه ای رشت

 

 

براي جلوگيري از پوسيدگي دندان بايد کلسيم بيشتري مصرف کرده و از مصرف شيريني جات بپرهيزيم. براي

جلوگيري از نزديک بيني بايد ويتامين A بيشتري مصرف کرده و چشممان را خسته نکنيم. اگر مي خواهيم جلوي

سرطان را بگيريم بايد گياه گانودرماي بيشتري مصرف کرده و از رژيم غذايي نامتعادل بپرهيزيم.

 

قارچ گانودرما لوسیدوم قدمت 4000 سال از چین باستان داره که به علت خواص درمانی بسیار زیادش کمیاب بودن

در دربار و پادشاهان استفاده میشده،و به این علت لقب

رو به خود اختصاص داده…

خواص درمانی قارچ گانودرما :

ضد سرطان

درمان MS

جلوگیری از مبتلا شدن به ایدز

درمان آرتریت و آرتروز و روماتیسم

درمان‌ پوکی استخوان

درمان ناباروری

درمان میگرن و سردرد های عصبی

ضد افسردگی و استرس

کیست و فیبرم

hpv (زگیل تناسلی)

سنگ‌کلیه و کیسه صفرا

پاکسازی کبد

درمان یبوست و وبواسیر

تنظیم کننده ی خواب

ضد حساسیت و درمان آلرژی از فواید قارچ هسنتد

خرید قارچ گانودرما

خرید قارچ گانودرما

 

 

خرید قارچ گانودرما

خرید قارچ گانودرما

 

 

 

اثرقارچ گانودرما بر بیماری دیابت

⭕️ آزمایشات انجام شده نشان داده اند که پلی ساکارید موجود در قارچ گانودرما باعث افزایش سطح انسولین پلاسما و کاهش سطح قند خون پلاسما در موش های مبتلا به دیابت می شود.همچنین پروتئین گلیسین موجود در این قارچ قادر است آنزیم پروتئین تیروژین فسفاتاز B1 را (درمان دیابت ) در شرایط آزمایشگاهی مهار کند.
بر اساس این تحقیقات قارچ گانودرما به ۳ دلیل بر بیماری دیابت موثر است:

1⃣ این قارچ تاثیری مشابه ماده انسولین دارد.

2⃣ به لوزالمعده کمک می کند تا انسولین مورد نیاز و کافی تولید کند.

3⃣ با تقویت سایر ارگان ها و غدد جذب انسولین را در بدن به حداکثر می رساند.

 

خرید قارچ صدفی

بنابراین می توان گفت این قارچ نه تنها نقش موثری در کنترل دیابت دارد، بلکه می تواند در درمان آن نیز موثر باشد.البته این نکته نیز حائز اهمیت است که قارچ گانودرما نوعی گیاه دارویی است و تمامی گیاهان دارویی برای تاثیرگذاری بهتر به مدت زمان بیشتری نسبت به داروهای شیمیایی نیاز دارند.

 

قیمت قارچ گانودرما

 

 

چینی‌ها معتقدند که این قارچ نماد زندگی شاد، شانس، سلامتی و طول عمر و حتی جاودانگی است. این قارچ در طب سنتی چین جهت درمان بی خوابی، تنگی نفس، تقویت حافظه، بیماری‌های کلیه و کبد، ورم مفاصل، آسم مورد استفاده قرار می‌گیرد و سابقه ۴۰۰۰ساله دارد.

 

خرید قارچ دکمه ای

 

ثرات قارچ گانودرما بر روی بدن از طریق 5مرحله زیر صورت می گیرد:

✅ 1. مرحله_بررسی (30-1روز)
گانودرما به تشخیص بیماری‌های مخفی و سموم موجود در بدن کمک می کند و سپس عملکردهای بدن را تنظیم می‌نماید.

✅ 2. پاکسازی، سم_زدایی (30-1هفته)
گانودرما به عنوان پادشاه سم زدایی شناخته می‌شود چرا که قدرت و توانایی بالایی در حذف مقادیر بیش از اندازه اسید اوریک، اسید لاکتیک، کلسترول اضافی، ذخایر چربی، بافت مرده و سموم انباشته شده در بدن را دارد. سموم از طریق سیستم گردش خون (کلیه و کبد)، از طریق مدفوع، از طریق تنفس و خلط تخلیه می‌شوند.

قارچ صدفی اصفهان

قارچ صدفی اصفهان

 

 

 

 

قارچ صدفی اصفهان

قارچ صدفی اصفهان

 

 

نکاتی در رابطه با محار حشرات در سالن قا رچ

1.استفاده از کارت زرد

2.در پشتی سالن بسته باشد

3.نصب توری اگزوز خروجی

4 .استفاده از حشره کش برقی

5.دو ساعت قبل و بعد از سمپاشی لامپ ها روشن

6.سمپاشی با 50 لیتر آب و 75 سی سی مالاتیون دو روز قبل خاک دهی

7.سمپاشی با 50 لیتر محلول 1/5 در هزار با یک حشره کش دیگر در روز رافلینگ

8.تهیه کمپوست و خاک مرغوب

9.بررسی وجود حشرات

10.تخلیه سریع تر کمپوست آلوده

 

 

خرید قارچ صدفی اصفهان

 

 

11.سرزدن به سالن آلوده در پایان

12.کنه کشی کامل سالن آلوده با 100 لیتر آب و 150 سی سی نیسورون

13.کنه کشی یک روز قبل از خاک دهی

14. کنه کشی در روز رافلینگ (نیم لیتر بر مترمربع با محلول 1/5 در هزار)

15.برای دو بار کنه کشی از دو کنه کش مختلف استفاده شود

16.برای سه بار حشره کشی از سه سم مختلف استفاده شود

17.خاموشی در سالن در ساعات غیر ضروری

18.پس از سمپاشی تا دو ساعت از ورود و خروج هوا جلوگیری نماییم

19.هنگام سمپاشی دمای سالن 25 درجه باشد

20.هنگام سمپاشی رطوبت حدود 30 تا 40 درصد

21.پنجره های راهروی بالا توری داشته باشد

22.زباله ها از سالن جمع آوری شود.

 

قیمت قارچ صدفی اصفهان

 

 

اگر بستر کشت قارچ به اصطلاح قفل کرد، با استفاده از راهکارهای زیر می توان تا حد زیادی مشکل را برطرف کرد.

عرض کردم تا حد زیادی، چون برگرداندن بستر به حالت نرمال و عادی، بدون کاهش عملکرد، تقریبا غیر ممکن

است.

۱. اگر برایتان میسر می باشد، خاک بستر را تاسطح کمپوست بردارید و بستر را با خاک جدید دوباره خاکدهی

نمایید. این راهکار برای شرکتهایی که خودشان خاک پوششی تولید می کنند میسر می باشد. چون خاک آماده

برای استفاده دارند و بعد هم از این خاکی که از بستر برداشته اند، بعد از اعمال فرایندهایی، مجددا استفاده می

کنند. این روش نیز مقداری کاهش عملکرد به دنبال خواه داشت.