فروش قارچ کفیر تبریز

فروش قارچ کفیر تبریز

 

 

فروش قارچ کفیر تبریز

فروش قارچ کفیر تبریز

 

هبلوما کراستولینی فرم

این قارچ سمیت متوسط دارد و باعث مشکلات گوارشی همچون اسهال،

استفراغ و دل درد میشود. مرگ با این قارچ غیر محتمل است

آمانیتا اسمیتیانا

 

 

خرید قارچ کفیر تبریز

 

مصرف این قارچ باعث بروز علائم گوارشی به فاصله 1 تا 12 ساعت و

نارسایی حاد کلیوي بین 2 تا 6 روز بعد می شود.در

اغلب این موارد مسمومیت شدید بوده و احتیاج به همودیالیز می باشد.

با توجه به عدم وجود پادزهر اختصاصی براي این نوع مسمومیت ها درمان

تنها بر اساس اقدامات علامتی و حمایتی استوار می باشد.این اقدامات در

بیمارستان شامل: تجویز ذغال فعال شده، مایعات  وریدي، الکترولیت ها،

قند، پنی سیلین جی، مواد آنتی

 

 

قیمت قارچ کفیر تبریز

 

اکسیدان مانند ان استیل سیستئین و سیلی بین و در موارد بروز نارسایی

شدید کبدي پیوند کبد است.

نکاتی در خصوص پیشگیري از مسمومیت هاي ناشی از قارچ هاي سمی:

انواع قارچ ها که توسط دارو وزارت بهداشت درمان و پزشکی تایید شده

می باشند مصرف نمایید.

شناسایی انواع خوراکی قارچ از انواع سمی تنها بر اساس خواص ظاهري

مشکل می باشد، لذا به توصیه برخی افراد

عادي در تشخیص انواع سمی از انواع خوراکی قارچ توجه نکنید.

مصرف قارچ ها توسط پرندگان و سایر جانوران اهلی و وحشی نشان

دهنده غیر سمی بودن قارچ براي انسان نمی باشد.

 

فروشگاه قارچ کفیر تبریز

 

برخی از روش ها و معیار هاي سنتی مانند تغییر رنگ قاشق نقره در اثر

تماس با قارچ یا وجود حشرات در اطراف

قارچ و محل رویش قارچ معیار علمی صحیحی براي تشخیص عدم سمیت

قارچ در همه موارد نیست.

هرگز قارچ ها را به صورت خام و به مقدار زیاد مصرف نکنید.

آب پز کردن، سرخ کردن و بخارپز کردن قادر به تخریب کامل مواد سمی

موجود در قارچ نمی باشد.

در صورت بروز علائم گوارشی به صورت تاخیري هرچه سریعتر بیمار را به

مرکز درمانی تخصصی سم شناسی بالین و مسمومیت ها منتقل نمایید.

 

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

 

اكتندوما يكورايزا:

تفاوت اين نوع همزيستي با نوع اكتوما يكورايزا در اين است كه

در اين نوع همزیستی بعد از تش كيل شبكه هارت يك، هيف قارچ وارد

فضاي داخل سلولي گياه ميزبان ميشود. گياهان ميزبان در اين نوع

همزيستي حدود 100 گونه کاج و 10 الي 12 گونه کاج اروپایی و کاج سیاه

ميباشند كه هر دو متعلق به خانواده Pinaceae هستند.

 

خرید قارچ کفیر قم

 

قارچ همزي ً ست عمدتا دو گونه  ديــگري آشنایی با قارچ های میکوریزی و

کاربرد آن ها در اکوسیستم های مختلف هر دو اين قارچ ها متعلق به

كالس  هستند گیاهان میزبان در همزیستی اکتندومیکوریزی عمدتا از

سوزنی برگان میباشند.

 

قیمت قارچ کفیر قم

 

آشنایی با قارچ های میکوریزی و کاربرد آنها در اکوسیستم های مختلف

ار يكوئيدما يكورايزا:

نوع منحصربه فردي از همزيستي ميكوريزي كه در چندين خانواده

از راسته وجود دارد، در اين همزيستي گياه ميزبان داراي ريشه هاي فرعي

بسيار ويژهاي است. اين ريشه ها از نظر ضخامت بسيار باريك، داراي

آناتومي بسيار ساده، رشد محدود و فاقد رشد ثانويه هستند.

 

 

فروشگاه قارچ کفیر قم

 

گياه ميزبان در اين همزي ً ستي عمدتا گونه هاي متعلق به خانواده

Ericaceae است.

آشنایی با قارچهای میکوریزی و کاربرد آنها در اکوسیستم های مختلف

گياهان واجد اين نوع هم زيستي دارای برگ های به شدت لیگنینی

شده بوده و عمدتا در خاك هاي فقير از عناصر غذايي رشد می‌کنند.

به همین دلیل این نوع از رابطه همزیستی میکوریزی نقش مهمی

در افزایش ظرفیت گیاهان در جذب مواد غذایی دارد.

 

 

 

از مهم ترین گیاهان میزبان در این نوع هم زیستی میتوان به زغال اخته و

انواع تمشک اشاره کردز لحـاظ سـاختماني در ايـن نـوع همزيسـتي، غلاف

قارچـي پيرامـون ريشـه، شـكبه هارتیـگ و ورود هيـف قـارچ بـه فضـاي

داخـل سـلولي مشـاهده میشـود. ریزومورف هـا در صـورت وجود از سـطح

غالف به سـمت سوبسـترا توسـعه می یابندرشـد از غالف قارچی در این

نوع همزیسـتی جداسازی و شناسایی شـده اسـت

فروش قارچ کفیر کرمان

فروش قارچ کفیر کرمان

 

فروش قارچ کفیر کرمان

فروش قارچ کفیر کرمان

 

• مخمرهای حقیقی جزء شاخه دی کاریومایکوتا می باشند و در شرایط

تغذیه ای و حرارتی خاص از طریق تولید مثل جنسی قادر به تولید اسپور

جنسی هستند.

 

 

 

خرید قارچ کفیر کرمان

 

• مخمر مانندها دسته ای از مخمرها می باشند که منحصرا به روش غیر

جنسی تکثیر می شوند و با شناسایی مرحله جنسی این قارچها را در رده

قارچهای کامل قرار می دهند.

از اسپورها را می دهند که اصطالحاً Arthrospore نامیده می شود.

هیف کاذب ( سودوهایف) تحت شرایط خاصی جوانه به سلول مادر متصل

باقی مانده و تشکیل زنجیره ای از سلول های طویل شده را می دهند که

اصطالحاً Pseudohyphae نامیده می شود.

 

قیمت قارچ کفیر کرمان

دیواره های عرضی به سختی قابل تشخیص و خمیده اند.

شاخه های جانبی در نقطه انشعاب واجد جدار عرضی است.

سلول انتهایی معموال گرد می باشد و بین سلولها ارتباط سیتوپالسمیک

برقرار نیست.

هیف کاذب ( سودوهایف) مورفولوژی قارچها

هیف کاذب:

کالمیدیوکونیدیا تحت شرایطی مانند شرایط نامساعد محیطی در برخی

نواحی کم و بیش حجیم کالمیدیوکونیدیا شکل مقاوم ارگانیسم بوده و حکم

اسپور را در باکتری های اسپوردار دارد. لیکن در برخی قارچها مثل alb.C از

لحاظ تشخیصی اهمیت دارد.

 

فروشگاه قارچ کفیر کرمان

مورفولوژی قارچها

• قارچهای دی مورفیک: تحت شرایط خاصی به فرم کپکی یا مخمری

مشاهده می شوند.

• برخی از قارچهای کپکی چون هیستوپالسما، بالستومیسس و

اسپوروتریکوم )قارچ های بیماریزای حقیقی( تحت شرایط خاصی از جمله

حرارت و شرایط محیطی بافت به فرم سلولهای مخمری رشد می کنند این

قبیل قارچها را دی مورفیک و این پدیده را دی مورفیسم می نامند.

 

مورفولوژی قارچها

• تقسیم بندی دیگری میسلیوم ها را به شکل زیر توصیف می کنند:

(vegetative mycelium) رویشی میسلیوم  این میسلیوم ها به طرف ماده

غذایی رشد کرده و درون ماده غذایی غوطه ور می شوند

و مواد غذایی را جذب می نمایند.

مورفولوژی قارچها

:(reproductive mycelium( زایشی میسلیوم میسلیومی است که در

سطح ماده غذایی رشد می کند و برخی از آنها اشکال مختلف کونیدی و یا

سایر اندام های زایشی را ایجاد می نمایند

 

فروش قارچ کفیر یزد

فروش قارچ کفیر یزد

 

فروش قارچ کفیر یزد

فروش قارچ کفیر یزد

 

 

مایکوتوکسين

اکراتوکسين  كه توسط قارچهاي آسپرژیلوس اکراسئوس و پنی سيليوم ویریدیکاتوم روي دانه ی سبز قهوه، ذرت،

بادام زميني، لوبيا، ارزن، آجيل، ميوه جات خشک و غذاهاي مخلوط حيوانات توليد مي شوند. باعث ایجاد ضایعات

کليوی نفروپاتی و سرکوب سيستم ایمنی می شود.

 

خرید قارچ کفیر یزد

 

اسيد پنيسيليك ) توسط پنی سيليوم و آسپرزیلوس توليد مي شود )در آرد ذرت(، داراي خاصيت سرطان زايي در

موش است.  اسپورودسمين كه توسط پيتومایسس کارتاروم در مراتع توليد مي

شود، در گاو موجب اگزماي پوستي مي شود و اين سم داراي سميت سلولي بوده و روي سيستم هاي آنزيمي

تاثير دارد.

 

 

قیمت قارچ کفیر یزد

بيماران مبتال به ايدز، سرطان، دیابت ، و بيماران دريافت كننده عضو پيوندي و مبتاليان به سوختگي ها به طور

معمول به بيماري هاي قارچي مبتال مي شوند. بيماری های قارچی سطحی جلدی از جمله درگيری ناخن و

پوست از شایع ترین بيماری های قارچی هستند و 25 درصد جمعيت دنيا درگير می باشند. کچلی قارچی

سر و ولوواژینيت کاندیدایی نيز از جمله این عفونت هاست.

 

فروشگاه قارچ کفیر یزد

گونه های قارچی زیادی )بيش از 10 نوع( می توانند باعث عفونت های قارچی مهاجم گردند. مرگ 5.1 ميليون نفر

سالانه )بيشتر از سل و مالاریا( منتسب به عفونت های قارچی است. بيش از 90 درصد از همه ی مرگ ومير

ناشی از عفونت قارچی مهاجم ناشی از یکی از چهار جنس زیر می باشد: کریپتوکوکوس، کاندیدا، آسپرژیلوس، و

مرکز پيشگيری و کنترل بيماری ها در آمریکا ) CDC (اخيرا اعلام کرده است که با

افزایش روزافزون AIDS ،بارجهانی مننژیت کریپتوکوکوسی نزدیک به یک ميليون نفر با بيش از 620000 مرگ فقط در

آفریقا می باشد.

انسيدانس جهانی عفونت خونی کاندیدایی تقریبا 400000 مورد به طور سالانه گزارش شده است. که این نرخ

مرگ و مير از تهاجمی ترین نوع سپسيس باکتریایی و ویروسی بالاتر می باشد.

سالانه 200000 نفر مبتال به آسپرژیلوزیس تهاجمی می گردند. که افراد در خطر بيماران مبتال به لوکميای حاد ،

بيماران که پيوند مغز استخوان و اعضا دریافت نموده اند و COPD می باشند.

موکورمایکوزیس به عنوان یک عفونت تهاجمی، کشنده و به شدت پيشرونده در بيماران 17 دیابتی، نوتروپنی،

بدخيمی و سوختگی می تواند مطرح باشد.

فروش قارچ کفیر کرج

فروش قارچ کفیر کرج

 

 

فروش قارچ کفیر کرج

فروش قارچ کفیر کرج

 

فومونيزین كه توسط قارچ فوزاریوم مونيليفرم در ذرت توليد مي شود، در ايجاد سرطان مري در انسان، يك بيماري

كشنده عصبي )اسفنگومگالی( در اسب و بيماري كشنده تنفسي در خوك دخيل بوده است.  زرالنون يا توكسين

استروژنيك كه توسط گونه هاي فوزاريوم در ذرت توليد مي شود و حيواناتي كه از اين ذرت آلوده تغذيه مي كنند، به

نشانه هاياستروژنيك مبتال مي شوند.

 

خرید قارچ کفیر کرج

 

در خوک نشانه هاي مسموميت شامل بزرگ شدن اندام هاي جنسي است كه موجب ناباروري و سقط مي شود.

اين ماده هورمون جنسي فوزاريوم است كه بيوسنتز آن در دماي كم ) 14-12 درجه سانتي گراد( تشديد مي شود.

مایکوتوکسين  پاتولين توسط گونه هاي آسپرژیلوس و پنی سيليوم توليد مي شود، سرطان

زا است و در آب ميوه ها )بويژه آب سيب( و نان كپك زده هم وجود دارد. در ضمن داراي خاصيت ضد قارچي و

باكتريايي هم است.

 

قیمت قارچ کفیر کرج

 

تریکوتسين توسط بسياري از گونه هاي قارچ هاي ناقص مانند فوزاریوم، تریکوتشيوم، تریکودرما و سفالوسپوریوم

توليد شده و داراي سميت حاد سلولی بوده و شديدا بازدارنده از سيستم ايمني بدن هستند. از دست رفتن

اشتها، تهوع، ضایعات دستگاه گوارش، کاهش وزن و مهار سنتز پروتئين توسط کبد از عوارض این مایکوتوکسين

است.

 

فروشگاه قارچ کفیر کرج

مایکوتوکسين

اسيد پنيسيليك  توسط پنی سيليوم و آسپرزیلوس توليد مي شود (در آرد ذرت)، داراي خاصيت سرطان زايي در

موش است.  اسپورودسمين كه توسط پيتومایسس کارتاروم در مراتع توليد مي شود، در گاو موجب اگزماي

پوستي مي شود و اين سم داراي سميت سلولي بوده است و روي سيستم هاي آنزيمي تاثير دارد. قارچ

کالویسپس پورپورا كه به تعدادي از گياهان باريك برگ از جمله چاودار حمله مي كند، در خوشه به جاي دانه

ساختمان مقاوم و تيره رنگ قارچي را ايجاد مي كند كه اسكلروت نام دارد.