فروش قارچ کفیر کیش

فروش قارچ کفیر کیش

 

فروش قارچ کفیر کیش

فروش قارچ کفیر کیش

 

 

خصوصيات عمومی قارچها

قارچ ها دارای هسته ی واقعی هستند. غشا هسته دو الیه ی مشبک و حفره دار است . اکثر قارچ ها هسته ی

بسيار کوچک دارند. غير متحرک و بدون تاژک هستند، اگرچه تعداد کمی از آنها دارای تاژک می باشند

(کيتریدومایست ها). فاقد آوند و کلروفيل هستند. اکثر قارچ ها غذایشان را به صورت گليکوژن ذخيره می کنند.

دیواره ی سلولی سخت حاوی پلی ساکارید، کيتين، گلوکان، مانان و گليکوپروتئين دارند.

 

 

خرید قارچ کفیر کیش

 

مانند جانوران هتروتروف هستند ولی تفاوتی که با جانوران دارد این است که جانوران ابتدا غذا را ingest و بعد

digest می کنند ولی قارچ ها برعکس عمل می کنند قارچ ها ابتدا با اگزوآنزیم های خود ابتدا غذا را در خارج از بدن

خود هضم کرده و بعد جذب می کنند.غشائ سيتوپالسمی متشکل از گليکوپروتئين، ليپيد و ارگوسترول دارند.

سيتوپالسم شامل ميتوکندری  هسته، واکوئل، دستگاه گلژی آتيپيک )توبوالر(، وزیکول، ریبوزوم 80S

،سایتواسکلروتون، کریستال های گليکوژن و انکوژن های سيتوپالسمی می باشد.

 

 

فروشگاه قارچ کفیر کیش

 

 

تنفس به صورت هوازی و با توانایی محدود برای شرایط بی هوازی میباشد. نسبت به باکتری ها دارای زمان تکثير

طولانی تر می باشند  در حد دقيقه(. وجود جریان سيتوپالسمی به منظور جابه جایی ارگانل های سيتوپالسمی و

کمک به رشد راسی از دیگر ویژگی های قارچ هاست. قارچ ها سيتوپالسم متحرک دارند و حتی هسته نيز توانایی

جابه جایی به سلول مجاور را دارد.

 

قیمت قارچ کفیر کیش

قابل ذکر است که قارچ های بازیدیومایست به دليل ساختار خاص دیواره ی عرضی قادر به انتقال هسته ی خود

نمی باشند. قارچ ها رشد راسی دارند و در قسمت انتهایی ميسليوم سلول های پير و مسن با پدیده ی اتوليز و

هتروليز ) نرسيدن مواد غذایی، باکتری یا عوامل خارجی دیگر( از بين می روند.   حرکت سيتوپالسمی سلول

قارچی از عقب به جلو می باشد )انتها به راس(. هایف حاوی دیواره ی عرضی دارای سلول های هم اندازه

هستند، به جز سلول راسی که بزرگتر از بقيه می باشد.

فروش قارچ کفیر تبریز

فروش قارچ کفیر تبریز

 

 

فروش قارچ کفیر تبریز

فروش قارچ کفیر تبریز

 

هبلوما کراستولینی فرم

این قارچ سمیت متوسط دارد و باعث مشکلات گوارشی همچون اسهال،

استفراغ و دل درد میشود. مرگ با این قارچ غیر محتمل است

آمانیتا اسمیتیانا

 

 

خرید قارچ کفیر تبریز

 

مصرف این قارچ باعث بروز علائم گوارشی به فاصله 1 تا 12 ساعت و

نارسایی حاد کلیوي بین 2 تا 6 روز بعد می شود.در

اغلب این موارد مسمومیت شدید بوده و احتیاج به همودیالیز می باشد.

با توجه به عدم وجود پادزهر اختصاصی براي این نوع مسمومیت ها درمان

تنها بر اساس اقدامات علامتی و حمایتی استوار می باشد.این اقدامات در

بیمارستان شامل: تجویز ذغال فعال شده، مایعات  وریدي، الکترولیت ها،

قند، پنی سیلین جی، مواد آنتی

 

 

قیمت قارچ کفیر تبریز

 

اکسیدان مانند ان استیل سیستئین و سیلی بین و در موارد بروز نارسایی

شدید کبدي پیوند کبد است.

نکاتی در خصوص پیشگیري از مسمومیت هاي ناشی از قارچ هاي سمی:

انواع قارچ ها که توسط دارو وزارت بهداشت درمان و پزشکی تایید شده

می باشند مصرف نمایید.

شناسایی انواع خوراکی قارچ از انواع سمی تنها بر اساس خواص ظاهري

مشکل می باشد، لذا به توصیه برخی افراد

عادي در تشخیص انواع سمی از انواع خوراکی قارچ توجه نکنید.

مصرف قارچ ها توسط پرندگان و سایر جانوران اهلی و وحشی نشان

دهنده غیر سمی بودن قارچ براي انسان نمی باشد.

 

فروشگاه قارچ کفیر تبریز

 

برخی از روش ها و معیار هاي سنتی مانند تغییر رنگ قاشق نقره در اثر

تماس با قارچ یا وجود حشرات در اطراف

قارچ و محل رویش قارچ معیار علمی صحیحی براي تشخیص عدم سمیت

قارچ در همه موارد نیست.

هرگز قارچ ها را به صورت خام و به مقدار زیاد مصرف نکنید.

آب پز کردن، سرخ کردن و بخارپز کردن قادر به تخریب کامل مواد سمی

موجود در قارچ نمی باشد.

در صورت بروز علائم گوارشی به صورت تاخیري هرچه سریعتر بیمار را به

مرکز درمانی تخصصی سم شناسی بالین و مسمومیت ها منتقل نمایید.

 

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

 

اكتندوما يكورايزا:

تفاوت اين نوع همزيستي با نوع اكتوما يكورايزا در اين است كه

در اين نوع همزیستی بعد از تش كيل شبكه هارت يك، هيف قارچ وارد

فضاي داخل سلولي گياه ميزبان ميشود. گياهان ميزبان در اين نوع

همزيستي حدود 100 گونه کاج و 10 الي 12 گونه کاج اروپایی و کاج سیاه

ميباشند كه هر دو متعلق به خانواده Pinaceae هستند.

 

خرید قارچ کفیر قم

 

قارچ همزي ً ست عمدتا دو گونه  ديــگري آشنایی با قارچ های میکوریزی و

کاربرد آن ها در اکوسیستم های مختلف هر دو اين قارچ ها متعلق به

كالس  هستند گیاهان میزبان در همزیستی اکتندومیکوریزی عمدتا از

سوزنی برگان میباشند.

 

قیمت قارچ کفیر قم

 

آشنایی با قارچ های میکوریزی و کاربرد آنها در اکوسیستم های مختلف

ار يكوئيدما يكورايزا:

نوع منحصربه فردي از همزيستي ميكوريزي كه در چندين خانواده

از راسته وجود دارد، در اين همزيستي گياه ميزبان داراي ريشه هاي فرعي

بسيار ويژهاي است. اين ريشه ها از نظر ضخامت بسيار باريك، داراي

آناتومي بسيار ساده، رشد محدود و فاقد رشد ثانويه هستند.

 

 

فروشگاه قارچ کفیر قم

 

گياه ميزبان در اين همزي ً ستي عمدتا گونه هاي متعلق به خانواده

Ericaceae است.

آشنایی با قارچهای میکوریزی و کاربرد آنها در اکوسیستم های مختلف

گياهان واجد اين نوع هم زيستي دارای برگ های به شدت لیگنینی

شده بوده و عمدتا در خاك هاي فقير از عناصر غذايي رشد می‌کنند.

به همین دلیل این نوع از رابطه همزیستی میکوریزی نقش مهمی

در افزایش ظرفیت گیاهان در جذب مواد غذایی دارد.

 

 

 

از مهم ترین گیاهان میزبان در این نوع هم زیستی میتوان به زغال اخته و

انواع تمشک اشاره کردز لحـاظ سـاختماني در ايـن نـوع همزيسـتي، غلاف

قارچـي پيرامـون ريشـه، شـكبه هارتیـگ و ورود هيـف قـارچ بـه فضـاي

داخـل سـلولي مشـاهده میشـود. ریزومورف هـا در صـورت وجود از سـطح

غالف به سـمت سوبسـترا توسـعه می یابندرشـد از غالف قارچی در این

نوع همزیسـتی جداسازی و شناسایی شـده اسـت

فروش قارچ کفیر کرمان

فروش قارچ کفیر کرمان

 

فروش قارچ کفیر کرمان

فروش قارچ کفیر کرمان

 

• مخمرهای حقیقی جزء شاخه دی کاریومایکوتا می باشند و در شرایط

تغذیه ای و حرارتی خاص از طریق تولید مثل جنسی قادر به تولید اسپور

جنسی هستند.

 

 

 

خرید قارچ کفیر کرمان

 

• مخمر مانندها دسته ای از مخمرها می باشند که منحصرا به روش غیر

جنسی تکثیر می شوند و با شناسایی مرحله جنسی این قارچها را در رده

قارچهای کامل قرار می دهند.

از اسپورها را می دهند که اصطالحاً Arthrospore نامیده می شود.

هیف کاذب ( سودوهایف) تحت شرایط خاصی جوانه به سلول مادر متصل

باقی مانده و تشکیل زنجیره ای از سلول های طویل شده را می دهند که

اصطالحاً Pseudohyphae نامیده می شود.

 

قیمت قارچ کفیر کرمان

دیواره های عرضی به سختی قابل تشخیص و خمیده اند.

شاخه های جانبی در نقطه انشعاب واجد جدار عرضی است.

سلول انتهایی معموال گرد می باشد و بین سلولها ارتباط سیتوپالسمیک

برقرار نیست.

هیف کاذب ( سودوهایف) مورفولوژی قارچها

هیف کاذب:

کالمیدیوکونیدیا تحت شرایطی مانند شرایط نامساعد محیطی در برخی

نواحی کم و بیش حجیم کالمیدیوکونیدیا شکل مقاوم ارگانیسم بوده و حکم

اسپور را در باکتری های اسپوردار دارد. لیکن در برخی قارچها مثل alb.C از

لحاظ تشخیصی اهمیت دارد.

 

فروشگاه قارچ کفیر کرمان

مورفولوژی قارچها

• قارچهای دی مورفیک: تحت شرایط خاصی به فرم کپکی یا مخمری

مشاهده می شوند.

• برخی از قارچهای کپکی چون هیستوپالسما، بالستومیسس و

اسپوروتریکوم )قارچ های بیماریزای حقیقی( تحت شرایط خاصی از جمله

حرارت و شرایط محیطی بافت به فرم سلولهای مخمری رشد می کنند این

قبیل قارچها را دی مورفیک و این پدیده را دی مورفیسم می نامند.

 

مورفولوژی قارچها

• تقسیم بندی دیگری میسلیوم ها را به شکل زیر توصیف می کنند:

(vegetative mycelium) رویشی میسلیوم  این میسلیوم ها به طرف ماده

غذایی رشد کرده و درون ماده غذایی غوطه ور می شوند

و مواد غذایی را جذب می نمایند.

مورفولوژی قارچها

:(reproductive mycelium( زایشی میسلیوم میسلیومی است که در

سطح ماده غذایی رشد می کند و برخی از آنها اشکال مختلف کونیدی و یا

سایر اندام های زایشی را ایجاد می نمایند

 

فروش قارچ کفیر یزد

فروش قارچ کفیر یزد

 

فروش قارچ کفیر یزد

فروش قارچ کفیر یزد

 

 

مایکوتوکسين

اکراتوکسين  كه توسط قارچهاي آسپرژیلوس اکراسئوس و پنی سيليوم ویریدیکاتوم روي دانه ی سبز قهوه، ذرت،

بادام زميني، لوبيا، ارزن، آجيل، ميوه جات خشک و غذاهاي مخلوط حيوانات توليد مي شوند. باعث ایجاد ضایعات

کليوی نفروپاتی و سرکوب سيستم ایمنی می شود.

 

خرید قارچ کفیر یزد

 

اسيد پنيسيليك ) توسط پنی سيليوم و آسپرزیلوس توليد مي شود )در آرد ذرت(، داراي خاصيت سرطان زايي در

موش است.  اسپورودسمين كه توسط پيتومایسس کارتاروم در مراتع توليد مي

شود، در گاو موجب اگزماي پوستي مي شود و اين سم داراي سميت سلولي بوده و روي سيستم هاي آنزيمي

تاثير دارد.

 

 

قیمت قارچ کفیر یزد

بيماران مبتال به ايدز، سرطان، دیابت ، و بيماران دريافت كننده عضو پيوندي و مبتاليان به سوختگي ها به طور

معمول به بيماري هاي قارچي مبتال مي شوند. بيماری های قارچی سطحی جلدی از جمله درگيری ناخن و

پوست از شایع ترین بيماری های قارچی هستند و 25 درصد جمعيت دنيا درگير می باشند. کچلی قارچی

سر و ولوواژینيت کاندیدایی نيز از جمله این عفونت هاست.

 

فروشگاه قارچ کفیر یزد

گونه های قارچی زیادی )بيش از 10 نوع( می توانند باعث عفونت های قارچی مهاجم گردند. مرگ 5.1 ميليون نفر

سالانه )بيشتر از سل و مالاریا( منتسب به عفونت های قارچی است. بيش از 90 درصد از همه ی مرگ ومير

ناشی از عفونت قارچی مهاجم ناشی از یکی از چهار جنس زیر می باشد: کریپتوکوکوس، کاندیدا، آسپرژیلوس، و

مرکز پيشگيری و کنترل بيماری ها در آمریکا ) CDC (اخيرا اعلام کرده است که با

افزایش روزافزون AIDS ،بارجهانی مننژیت کریپتوکوکوسی نزدیک به یک ميليون نفر با بيش از 620000 مرگ فقط در

آفریقا می باشد.

انسيدانس جهانی عفونت خونی کاندیدایی تقریبا 400000 مورد به طور سالانه گزارش شده است. که این نرخ

مرگ و مير از تهاجمی ترین نوع سپسيس باکتریایی و ویروسی بالاتر می باشد.

سالانه 200000 نفر مبتال به آسپرژیلوزیس تهاجمی می گردند. که افراد در خطر بيماران مبتال به لوکميای حاد ،

بيماران که پيوند مغز استخوان و اعضا دریافت نموده اند و COPD می باشند.

موکورمایکوزیس به عنوان یک عفونت تهاجمی، کشنده و به شدت پيشرونده در بيماران 17 دیابتی، نوتروپنی،

بدخيمی و سوختگی می تواند مطرح باشد.

فروش قارچ کفیر کرج

فروش قارچ کفیر کرج

 

 

فروش قارچ کفیر کرج

فروش قارچ کفیر کرج

 

فومونيزین كه توسط قارچ فوزاریوم مونيليفرم در ذرت توليد مي شود، در ايجاد سرطان مري در انسان، يك بيماري

كشنده عصبي )اسفنگومگالی( در اسب و بيماري كشنده تنفسي در خوك دخيل بوده است.  زرالنون يا توكسين

استروژنيك كه توسط گونه هاي فوزاريوم در ذرت توليد مي شود و حيواناتي كه از اين ذرت آلوده تغذيه مي كنند، به

نشانه هاياستروژنيك مبتال مي شوند.

 

خرید قارچ کفیر کرج

 

در خوک نشانه هاي مسموميت شامل بزرگ شدن اندام هاي جنسي است كه موجب ناباروري و سقط مي شود.

اين ماده هورمون جنسي فوزاريوم است كه بيوسنتز آن در دماي كم ) 14-12 درجه سانتي گراد( تشديد مي شود.

مایکوتوکسين  پاتولين توسط گونه هاي آسپرژیلوس و پنی سيليوم توليد مي شود، سرطان

زا است و در آب ميوه ها )بويژه آب سيب( و نان كپك زده هم وجود دارد. در ضمن داراي خاصيت ضد قارچي و

باكتريايي هم است.

 

قیمت قارچ کفیر کرج

 

تریکوتسين توسط بسياري از گونه هاي قارچ هاي ناقص مانند فوزاریوم، تریکوتشيوم، تریکودرما و سفالوسپوریوم

توليد شده و داراي سميت حاد سلولی بوده و شديدا بازدارنده از سيستم ايمني بدن هستند. از دست رفتن

اشتها، تهوع، ضایعات دستگاه گوارش، کاهش وزن و مهار سنتز پروتئين توسط کبد از عوارض این مایکوتوکسين

است.

 

فروشگاه قارچ کفیر کرج

مایکوتوکسين

اسيد پنيسيليك  توسط پنی سيليوم و آسپرزیلوس توليد مي شود (در آرد ذرت)، داراي خاصيت سرطان زايي در

موش است.  اسپورودسمين كه توسط پيتومایسس کارتاروم در مراتع توليد مي شود، در گاو موجب اگزماي

پوستي مي شود و اين سم داراي سميت سلولي بوده است و روي سيستم هاي آنزيمي تاثير دارد. قارچ

کالویسپس پورپورا كه به تعدادي از گياهان باريك برگ از جمله چاودار حمله مي كند، در خوشه به جاي دانه

ساختمان مقاوم و تيره رنگ قارچي را ايجاد مي كند كه اسكلروت نام دارد.

فروش قارچ کفیر اصفهان

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

 

 

فروش قارچ کفیر اصفهان

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

پدیده پلئومورفیسم

یعنـی از دسـت دادن سـاختارهاي زایشـی قـارچ و تشـکیل میسـلیومهـاي

اسـتریل بـه خصـوص در درماتوفیـت هـا (اپیدرموفیتون)

راه برگرداندن پلئومورفیسم  تزریق و تلقیح هایف استریل به بدن حیوان

حسـاس آزمایشـگاهی، کشـت در محـیط رقیق شده حاوي نمک معدنی و

سابوروي رقیق شده.

 

خرید قارچ کفیر اصفهان

پدیده آناستوموز

در قارچهاي داراي تیغه میانی هـایف هـاي پیـر هنگـام از بـین رفـتن در

ناحیـه دیـواره سـلولی شکسـته و ترکیبـات سیتوپلاسمی خود را با هایف

هاي جدید مبادله میکنند. در زایگومایست ها دیده نمیشود.

فروشگاه قارچ کفیر اصفهان

انتشار قارچ ها: اغلب انتشار جهانی دارند اما برخی از آنها محدود به

مناطق جغرافیایی خاصی هستند مثـل قـارچ ترایکوفیتون کونسانتریکوم در

آمریکاي جنوبی ، کاندیدا ویزوواناتی  در قاره هند. کوکسیدیوئیدومایکوزیس

در آمریکاي شمالی (افراد مستعد ابتلا: خانم هاي باردار، سیاه پوستان و

فیلیپینی ها)

انتقال قارچها: بیشتر قارچها از طریق استنشاق اسپورهاي موجود در هوا

منتقل میشـوند . راه هـاي دیگـر انتقـال شامل: گزش حشرات و حیوانات

(سگ و طوطی)  اسپوروتریکس شنکئی از طریق خار و خزه اسفگنوم

از طریق جفت  پنوموسیستیس و بلاستومایسس تماس جنسی

هیستوپلاسما کپسولاتوم و بلاستومایسس بیمارستانی آسپرژیلوس و

کاندیدا به جز کاندیدیازیس نوزادان انتقال بیماريهاي قارچی احشایی از

طریق تماس فرد به فرد بعید است.

 

 

قیمت قارچ کفیر اصفهان

 

به طور کلی از 2 طریق جنسی و غیرجنسی صورت میگیرد.

غیرجنسی تولیدمثل)  مرحله آنامورف قارچ است. در تکثیر غیرجنسی

کاریوگاهی و میوز وجود ندارد. در آزمایشگاه و بیمـاري هـا بـا اشـکال

غیرجنسی قارچ ها مواجه هستیم.

در اغلب قارچها بیش از یک روش تکثیر غیرجنسی مشاهده میشود

انواع تکثیر غیرجنسی

1ـ جوانه زدن (Budding (مخصوص مخمرها است.

2ـ تقسیم( Fission ( به دو صورت ذیل است.

تقسـیم مـی شـود مثـل شیزوساکاروما یسـس پومب

ـ تقسیم 2تایی: کمترین راه تکثیر در قارچها است.مثل قارچ پنیسیلیوم

مارنفئی که در این قارچ سـلول هـاي کشـیده در ناحیه تیغه میانی تقسیم

میشوند

 

فروش قارچ کفیر مشهد

فروش قارچ کفیر مشهد

 

فروش قارچ کفیر مشهد

فروش قارچ کفیر مشهد

 

قارچها از مهمترين عوامل پوسيدگي و فساد در سطح زمين هستند، مخصوصا در اكوسيستم هاي جنگلي از

عاملين اصلي تجزيه سلولز و ليگنين )اجزا عمده چوب( بوده و عناصر مختلف مانند نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد،

آهن، كلسيم، منيزيم و روي را آزاد مي كنند.

 

خرید قارچ کفیر مشهد

يكي از گونه هاي مهم پوساننده چوب، lacrimans Serpula است كه عامل پوسيدگي خشك بوده و از عوامل مهم

پوسيدگي و ايجاد خسارت در كشتي هاي جنگي چوبي، ساختمانها و فراورده هاي چوبي در اروپا است.

 

قارچها مي توانند از مواد مختلفي به عنوان غذا استفاده كنند و از اين رو قادر به حمله به تعدادي از فراورده هاي

مورد استفاده انسان از جمله پارچه، وسايل چرمي، بعضي از فراورده هاي نفتي )برخي سوخت ها و روغن

ماشين( و تقريبا تمام مواد غذايي مي باشند، ضمن اينكه در شرايط آب و هوايي مرطوب باعث تيرگي لنز هاي

دوربين هاي عكاسي و تلسكوپها مي گردند.

 

قیمت قارچ کفیر مشهد

 

 

تغيير اکوسيستم: اغلب گونه هاي گياهي در معرض حمله تعداد زيادي از قارچها قرار مي گيرند و پيامد هاي ناشي

از اين حمالت متغير بوده و ممكن است از خسارتهاي جزئي تا مرگ افراد يك گونه خاص تفاوت كند. بعضي از

بيماريهاي گياهي مسير تاريخ را عوض كرده اند

 

فروشگاه قارچ کفیر مشهد

 

اکراتوکسين  : كه توسط قارچهاي آسپرژیلوس اکراسئوس و پنی سيليوم ویریدیکاتوم روي دانه ی سبز قهوه، ذرت،

بادام زميني، لوبيا، ارزن، آجيل، ميوه جات خشک و غذاهاي مخلوط حيوانات توليد مي شوند. باعث ایجاد ضایعات

کليوی (نفروپاتی) و سرکوب سيستم ایمنی می شود. انواع A, Bو C از اين مواد سمي مشخص شده اند كه نوع

Bسمي نيست

فومونيزین : كه توسط قارچ فوزاریوم مونيليفرم در ذرت توليد مي شود، درايجاد سرطان مري در انسان، يك بيماري

كشنده عصبي (اسفنگومگالی) در اسب و بيماري كشنده تنفسي در خوك دخيل بوده است.

 

فروش قارچ کفیر

فروش قارچ کفیر

 

فروش قارچ کفیر

فروش قارچ کفیر

 

برخالف طبقه بندی باکتریها، که نیازمندیهای غذایی و تست های بیوشیمیایی بعنوان معیارهایی جهت طبقه بندی

استفاده می شوند، طبقه بندی قارچها عمدتاً بر مورفولوژی و مشخصات ظاهری قارچها استوار است. اگر چه در

برخی از قارچها مرحله آنامورف و تولید اسپور غیرجنسی در گسترش و پراکندگی قارچ اهمیت دارد و مرحله

جنسی بسیار ضعیف بوده یا اصالً مشاهده نمی شود، با این وجود ساختار جنسی قارچها یکی از ابزار

مهم در طبقه بندی بشمار می رود.

 

خرید قارچ کفیر

 

در قارچهایی که مرحله جنسی در آنها شناخته نشده،اسپورهای غیرجنسی و ساختارهای زایشی مربوط به آن در

طبقه بندی استفاده می شود.

نام قارچها ترکیب دو اسمی است که اسم اول مربوط به جنس و اسم دوم مربوط به گونه

می باشد. مشخصات اختصاصی این نامگذاری را طبق کد بین المللی نامگذاری گیاهان طراحی کرده اند.

همچنانکه اطالعات مربوط به طبقه بندی قارچها افزایش می یابد تغییر در نامگذاری قارچها نیز غیر قابل اجتناب می

باشند.

 

قیمت قارچ کفیر

 

دلیل عمده جهت نامگذاری مجدد قارچ ها وجود دارد:

1- با روشن شدن جزئیات بیشتر از خصوصیات قارچی، طبقه بندی قارچها تغییر می کند.

تاریخچه ی علم قارچ شناسی

رابرت هوک تعدادی از قارچها را بررسی نمود و آنها را در کتاب Micrographia ثبت و ترسیم نمود )اولین ترسیم از

قارچهای ریز(. جنس های Phragmidium و Mucor دو قارچی بودند که به دقت توسط وی مطالعه شدند.

 

فروشگاه قارچ کفیر

 

میشلی: گیاه شناس ایتالیایی، مطالعه وسیعی را در باره قارچها و ساختمانهای تولید مثلی آنها انجام داد و در

سال1729 کتاب معروف خود با نام Nova  به زبان التین نوشت و به همین دلیل به عنوان بنیانگذار و پدر

علم قارچ شناسی نامیده شد.

 

 لینه : گیاه شناس مشهور سوئدی و ابداع کننده سیستم نامگذاری دو اسمی موجودات متاسفانه در درک

اهمیت قارچها ناتوان بود و تعداد کمی از قارچها را که در کتاب خود با نام Plantarum Species در سال 1753 ذکر

نموده است،

 

خرید قارچ گانودرما مشهد

خرید قارچ گانودرما مشهد

 

 

خرید قارچ گانودرما مشهد

خرید قارچ گانودرما مشهد

 

 

چنانچه در زمینه ترویج، توسعه و حمایت از پرورش قارچ خوراکی در مناطق مختلف کشور بخصوص روستاها فعالیت

شود، می‌توان علاوه بر تأمین مواد غذایی گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال جنبی مناسب و افزایش درآمد

کشاورزان برداشت.

خرید  قارچ صدفی مشهد

در بین قارچهای خوراکی، قارچ تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. پرورش

قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در اواسط قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شده و از دهه ۱۹۶۰ تولید آن به

صورت صنعت بزرگی، درآمده است. در مجموع به طور متوسط قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ۳۸ درصد کل تولید قارچ

خوراکی در دنیا را، به خود اختصاص داده است

 

قیمت قارچ گانودرما مشهد

علیرغم اهمیت اقتصادی و تجاری قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، برنامه اصلاحی برای بهبود عملکرد آن، با

مشکلاتی همراه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، به چرخه نامعمول زندگی این قارچ برمی‌گردد که غالباً بجای

تشکیل بازیدیوسپورهای تک هسته‌‌ای، بازیدیوسپورهایی حاوی دو هسته هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر

جنسی، تولید می‌کند (استوپ و مایبروک، ۱۹۹۹) . مشکل دیگر، عدم وجود اختلافات مورفولوژیکی قابل مشاهده،

بین میسلیوم‌های با منشأ تک اسپوری و چند اسپوری می‌باشد

 

خریدقارچ دکمه ای مشهد

(کریگان، ۱۹۹۲) . همچنین از نظر تندش اسپور، که به عنوان اولین گام در یک برنامه اصلاحی است، بسیار ضعیف

و ناهماهنگ است (چنگ و مایلز، ۱۹۸۹) . از دهه ۱۹۷۰ میلادی، الگوی جنسی و چرخه کامل زندگی این قارچ به

دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در دنیا، در حدود ۵/۲ کیلوگرم است در

حالی که این میزان در ایران، تنها ۱۶۰ گرم است و متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در ایالات متحد امریکا حدود

یک کیلوگرم می‌باشد. میزان تولید سالیانه قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در آلمان، در سال ۱۹۵۹، حدود ۵۱۰۰ تن و

در سال ۱۹۶۵، حدود ۹۰۰۰ تن و در سال ۱۹۶۷، به مرز ۱۵۰۰۰ تن رسید در سال ۱۹۶۹ ارزش نقدی تولید جهانی

این قارچ از مرز یک میلیارد مارک گذشته بود.