نوشته‌ها

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

 

اكتندوما يكورايزا:

تفاوت اين نوع همزيستي با نوع اكتوما يكورايزا در اين است كه

در اين نوع همزیستی بعد از تش كيل شبكه هارت يك، هيف قارچ وارد

فضاي داخل سلولي گياه ميزبان ميشود. گياهان ميزبان در اين نوع

همزيستي حدود 100 گونه کاج و 10 الي 12 گونه کاج اروپایی و کاج سیاه

ميباشند كه هر دو متعلق به خانواده Pinaceae هستند.

 

خرید قارچ کفیر قم

 

قارچ همزي ً ست عمدتا دو گونه  ديــگري آشنایی با قارچ های میکوریزی و

کاربرد آن ها در اکوسیستم های مختلف هر دو اين قارچ ها متعلق به

كالس  هستند گیاهان میزبان در همزیستی اکتندومیکوریزی عمدتا از

سوزنی برگان میباشند.

 

قیمت قارچ کفیر قم

 

آشنایی با قارچ های میکوریزی و کاربرد آنها در اکوسیستم های مختلف

ار يكوئيدما يكورايزا:

نوع منحصربه فردي از همزيستي ميكوريزي كه در چندين خانواده

از راسته وجود دارد، در اين همزيستي گياه ميزبان داراي ريشه هاي فرعي

بسيار ويژهاي است. اين ريشه ها از نظر ضخامت بسيار باريك، داراي

آناتومي بسيار ساده، رشد محدود و فاقد رشد ثانويه هستند.

 

 

فروشگاه قارچ کفیر قم

 

گياه ميزبان در اين همزي ً ستي عمدتا گونه هاي متعلق به خانواده

Ericaceae است.

آشنایی با قارچهای میکوریزی و کاربرد آنها در اکوسیستم های مختلف

گياهان واجد اين نوع هم زيستي دارای برگ های به شدت لیگنینی

شده بوده و عمدتا در خاك هاي فقير از عناصر غذايي رشد می‌کنند.

به همین دلیل این نوع از رابطه همزیستی میکوریزی نقش مهمی

در افزایش ظرفیت گیاهان در جذب مواد غذایی دارد.

 

 

 

از مهم ترین گیاهان میزبان در این نوع هم زیستی میتوان به زغال اخته و

انواع تمشک اشاره کردز لحـاظ سـاختماني در ايـن نـوع همزيسـتي، غلاف

قارچـي پيرامـون ريشـه، شـكبه هارتیـگ و ورود هيـف قـارچ بـه فضـاي

داخـل سـلولي مشـاهده میشـود. ریزومورف هـا در صـورت وجود از سـطح

غالف به سـمت سوبسـترا توسـعه می یابندرشـد از غالف قارچی در این

نوع همزیسـتی جداسازی و شناسایی شـده اسـت