نوشته‌ها

فروش قارچ کفیر مشهد

فروش قارچ کفیر مشهد

 

فروش قارچ کفیر مشهد

فروش قارچ کفیر مشهد

 

قارچها از مهمترين عوامل پوسيدگي و فساد در سطح زمين هستند، مخصوصا در اكوسيستم هاي جنگلي از

عاملين اصلي تجزيه سلولز و ليگنين )اجزا عمده چوب( بوده و عناصر مختلف مانند نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد،

آهن، كلسيم، منيزيم و روي را آزاد مي كنند.

 

خرید قارچ کفیر مشهد

يكي از گونه هاي مهم پوساننده چوب، lacrimans Serpula است كه عامل پوسيدگي خشك بوده و از عوامل مهم

پوسيدگي و ايجاد خسارت در كشتي هاي جنگي چوبي، ساختمانها و فراورده هاي چوبي در اروپا است.

 

قارچها مي توانند از مواد مختلفي به عنوان غذا استفاده كنند و از اين رو قادر به حمله به تعدادي از فراورده هاي

مورد استفاده انسان از جمله پارچه، وسايل چرمي، بعضي از فراورده هاي نفتي )برخي سوخت ها و روغن

ماشين( و تقريبا تمام مواد غذايي مي باشند، ضمن اينكه در شرايط آب و هوايي مرطوب باعث تيرگي لنز هاي

دوربين هاي عكاسي و تلسكوپها مي گردند.

 

قیمت قارچ کفیر مشهد

 

 

تغيير اکوسيستم: اغلب گونه هاي گياهي در معرض حمله تعداد زيادي از قارچها قرار مي گيرند و پيامد هاي ناشي

از اين حمالت متغير بوده و ممكن است از خسارتهاي جزئي تا مرگ افراد يك گونه خاص تفاوت كند. بعضي از

بيماريهاي گياهي مسير تاريخ را عوض كرده اند

 

فروشگاه قارچ کفیر مشهد

 

اکراتوکسين  : كه توسط قارچهاي آسپرژیلوس اکراسئوس و پنی سيليوم ویریدیکاتوم روي دانه ی سبز قهوه، ذرت،

بادام زميني، لوبيا، ارزن، آجيل، ميوه جات خشک و غذاهاي مخلوط حيوانات توليد مي شوند. باعث ایجاد ضایعات

کليوی (نفروپاتی) و سرکوب سيستم ایمنی می شود. انواع A, Bو C از اين مواد سمي مشخص شده اند كه نوع

Bسمي نيست

فومونيزین : كه توسط قارچ فوزاریوم مونيليفرم در ذرت توليد مي شود، درايجاد سرطان مري در انسان، يك بيماري

كشنده عصبي (اسفنگومگالی) در اسب و بيماري كشنده تنفسي در خوك دخيل بوده است.