نوشته‌ها

فروش قارچ کفیر کرج

فروش قارچ کفیر کرج

 

 

فروش قارچ کفیر کرج

فروش قارچ کفیر کرج

 

فومونيزین كه توسط قارچ فوزاریوم مونيليفرم در ذرت توليد مي شود، در ايجاد سرطان مري در انسان، يك بيماري

كشنده عصبي )اسفنگومگالی( در اسب و بيماري كشنده تنفسي در خوك دخيل بوده است.  زرالنون يا توكسين

استروژنيك كه توسط گونه هاي فوزاريوم در ذرت توليد مي شود و حيواناتي كه از اين ذرت آلوده تغذيه مي كنند، به

نشانه هاياستروژنيك مبتال مي شوند.

 

خرید قارچ کفیر کرج

 

در خوک نشانه هاي مسموميت شامل بزرگ شدن اندام هاي جنسي است كه موجب ناباروري و سقط مي شود.

اين ماده هورمون جنسي فوزاريوم است كه بيوسنتز آن در دماي كم ) 14-12 درجه سانتي گراد( تشديد مي شود.

مایکوتوکسين  پاتولين توسط گونه هاي آسپرژیلوس و پنی سيليوم توليد مي شود، سرطان

زا است و در آب ميوه ها )بويژه آب سيب( و نان كپك زده هم وجود دارد. در ضمن داراي خاصيت ضد قارچي و

باكتريايي هم است.

 

قیمت قارچ کفیر کرج

 

تریکوتسين توسط بسياري از گونه هاي قارچ هاي ناقص مانند فوزاریوم، تریکوتشيوم، تریکودرما و سفالوسپوریوم

توليد شده و داراي سميت حاد سلولی بوده و شديدا بازدارنده از سيستم ايمني بدن هستند. از دست رفتن

اشتها، تهوع، ضایعات دستگاه گوارش، کاهش وزن و مهار سنتز پروتئين توسط کبد از عوارض این مایکوتوکسين

است.

 

فروشگاه قارچ کفیر کرج

مایکوتوکسين

اسيد پنيسيليك  توسط پنی سيليوم و آسپرزیلوس توليد مي شود (در آرد ذرت)، داراي خاصيت سرطان زايي در

موش است.  اسپورودسمين كه توسط پيتومایسس کارتاروم در مراتع توليد مي شود، در گاو موجب اگزماي

پوستي مي شود و اين سم داراي سميت سلولي بوده است و روي سيستم هاي آنزيمي تاثير دارد. قارچ

کالویسپس پورپورا كه به تعدادي از گياهان باريك برگ از جمله چاودار حمله مي كند، در خوشه به جاي دانه

ساختمان مقاوم و تيره رنگ قارچي را ايجاد مي كند كه اسكلروت نام دارد.