نوشته‌ها

فروش قارچ کفیر اصفهان

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

 

 

فروش قارچ کفیر اصفهان

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

پدیده پلئومورفیسم

یعنـی از دسـت دادن سـاختارهاي زایشـی قـارچ و تشـکیل میسـلیومهـاي

اسـتریل بـه خصـوص در درماتوفیـت هـا (اپیدرموفیتون)

راه برگرداندن پلئومورفیسم  تزریق و تلقیح هایف استریل به بدن حیوان

حسـاس آزمایشـگاهی، کشـت در محـیط رقیق شده حاوي نمک معدنی و

سابوروي رقیق شده.

 

خرید قارچ کفیر اصفهان

پدیده آناستوموز

در قارچهاي داراي تیغه میانی هـایف هـاي پیـر هنگـام از بـین رفـتن در

ناحیـه دیـواره سـلولی شکسـته و ترکیبـات سیتوپلاسمی خود را با هایف

هاي جدید مبادله میکنند. در زایگومایست ها دیده نمیشود.

فروشگاه قارچ کفیر اصفهان

انتشار قارچ ها: اغلب انتشار جهانی دارند اما برخی از آنها محدود به

مناطق جغرافیایی خاصی هستند مثـل قـارچ ترایکوفیتون کونسانتریکوم در

آمریکاي جنوبی ، کاندیدا ویزوواناتی  در قاره هند. کوکسیدیوئیدومایکوزیس

در آمریکاي شمالی (افراد مستعد ابتلا: خانم هاي باردار، سیاه پوستان و

فیلیپینی ها)

انتقال قارچها: بیشتر قارچها از طریق استنشاق اسپورهاي موجود در هوا

منتقل میشـوند . راه هـاي دیگـر انتقـال شامل: گزش حشرات و حیوانات

(سگ و طوطی)  اسپوروتریکس شنکئی از طریق خار و خزه اسفگنوم

از طریق جفت  پنوموسیستیس و بلاستومایسس تماس جنسی

هیستوپلاسما کپسولاتوم و بلاستومایسس بیمارستانی آسپرژیلوس و

کاندیدا به جز کاندیدیازیس نوزادان انتقال بیماريهاي قارچی احشایی از

طریق تماس فرد به فرد بعید است.

 

 

قیمت قارچ کفیر اصفهان

 

به طور کلی از 2 طریق جنسی و غیرجنسی صورت میگیرد.

غیرجنسی تولیدمثل)  مرحله آنامورف قارچ است. در تکثیر غیرجنسی

کاریوگاهی و میوز وجود ندارد. در آزمایشگاه و بیمـاري هـا بـا اشـکال

غیرجنسی قارچ ها مواجه هستیم.

در اغلب قارچها بیش از یک روش تکثیر غیرجنسی مشاهده میشود

انواع تکثیر غیرجنسی

1ـ جوانه زدن (Budding (مخصوص مخمرها است.

2ـ تقسیم( Fission ( به دو صورت ذیل است.

تقسـیم مـی شـود مثـل شیزوساکاروما یسـس پومب

ـ تقسیم 2تایی: کمترین راه تکثیر در قارچها است.مثل قارچ پنیسیلیوم

مارنفئی که در این قارچ سـلول هـاي کشـیده در ناحیه تیغه میانی تقسیم

میشوند